arcgis API for javascript如何自定义图层列表,并且能够拖动改变图层顺序?

已邀请:

GIS晴天 - webgis爱好者

赞同来自:

好像没有拖动功能的图层列表,图层列表只能选中与不选中的两种状态
 
layerList类
arcgis api4.x参考
https://developers.arcgis.com/javascript/latest/sample-code/widgets-layerlist/index.html
 
arcgis api3.x参考
 
https://developers.arcgis.com/javascript/3/jssamples/widget_layerlist_basic.html
 
希望能帮到你!
 

mushroom

赞同来自:

GroupLayer 好像有个reorder方法

要回复问题请先登录注册